U skladu sa članom 24. Zakona o reviziji (Sl. Glasnik RS br. 73/19) zahteva da se u roku Društva za reviziju dužna su da najkasnije tri meseca od završetka svake poslovne godine, na Internet stranici društva za reviziju objavi Izveštaj o transparentnosti

»IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI«

 1. Revizija plus Pro, Društvo za reviziju i računovodstvo, osnovano je kao društvo sa ograničenom odgovornošću 15.12.2002. godine, vlasnici društva na dan 31.12.2022. godine su:
  • Jasmina Savčić, Ovlašćeni licencirani revizor sa 35% učešća u kapitalu,
  • Savka Latinović, Ovlašćeni licencirani revizor sa 40% učešća u kapitalu i
  • Aleksandar Savčić, revizor sa 25% učešća u kapitalu.

  Ukupan osnovni kapital iznosi 145.632,81 dinara.

 2. Društvo za reviziju ne pripada mreži i nema povezanih lica
 3. U skladu sa članom 198 Zakona o privrednim društvima, upravljanje društvom je organizovano kao jednodomno - Skupština društva i direktor društva sa neograničenim ovlašćenjem.
 4. Društvo je u 2020. godini ostvarilo poslovni prihod u iznosu od 31.938 hiljade dinara.

  Od toga:

  1. Javna društva u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala 1.355 hiljada dinara
  2. Velika pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu 2.159 hiljade dinara
  3. Prihodi od ostalih statutarnih Revizija 28.424 hiljada dinara
  Prihodi od revizije 31.983 hiljada dinara
 5. Spisak javnih društava i sa njima povezanih lica kod kojih je vršena eksterna revizija finansijskih izveštaja za 2021. godinu (u narednoj tabeli).

  1. Revizije finansijskih uzveštaja javnih društava u skladu sa članom 5a Pravilnika :
  2. R. Br. Poslovno ime Matični broj Datum zaključenja ugovora Veličina Oblik organi- zovanja Predmet revizije
   1Vino kalem ad , Velika Drenova0715474730.09.2021.maloadfinansijski izveštaji
   2Elkok ad Kosjerić0760628123.07.2021.srednjeadfinansijski izveštaji
   3VIK ad Vršac0804528310.12.2021.maloadfinansijski izveštaji
   4Minos ad, Gornji Milanovc0731516330.09.2021maloadfinansijski izveštaji
   5NIP Zrenjanin ad2005406907.07.2021.maloadfinansijski izveštaji
   6NIP Somborske novine ad0870387628.02.2021.maloadfinansijski izveštaji
   7Fasil ad Arilje0741348330.09.2021.srednjeadfinansijski izveštaji
   8Ming kovačica ad Niš0758317629.07.2021.srednjeadfinansijski izveštaji

  3. Javna društva u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i velika u skladu sa Zakonom o računovodstvu:
  4. Nema.


  5. Velika pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu:
  6. R. Br. Poslovno ime Matični broj Veličina Oblik organi- zovanja Predmet revizije
   1Vakel doo21410799velikodoofinansijski izveštaji
   2Trlić doo, Ub17026062velikoZZfinansijski izveštaji
   3Trlić doo, Ub17026062velikoZZkonsolidovani
   4Ex-ing B&P doo, Beogradd06001629velikodoofinansijski izveštaji
   5Ex-ing B&P doo, Beograd06001629velikodookonsolidovani
   6JKP Drugi oktobar Vršac08010072velikoJKPfinansijski izveštaji
   7IPAY SEE doo Beograd21150711velikodoofinansijski izveštaji
   8Neretva komerc doo Beograd66421105velikodoofinansijski izveštaji

   Društvo nije pružalo konsultantske usluge javnim društvima niti društvima povezanim sa javnim društvom iz člana 13. Pravilnika.

 6. Opis internog sistema kontrole kvaliteta i izjava o njegovoj Efikasnosti

  U skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Kodeksom etike za profesionalne računovođe i Zakonom o Reviziji (Službeni glasnik RS br. 73/2019), direktor „Revizija Plus Pro“ d.o.o. Beograd donela je Pravilnik o obezbeđivanju sistema kontrole kvaliteta. Ovim Pravilnikom utvrđen je sistem upravljanja kvalitetom koji se primenjuje u delatnosti revizije finansijskih izveštaja i svih drugih vidova revizije, ekonomskih usluga, konsalting i menadžment poslova.

  Cilj Pravilnika je primenjivanje politika i postupaka kontrole kako bi se omogućilo da se sve usluge tretiraju skladu sa Međunarodnim standardima.

  Društvo ovim uspostavlja sistem kontrole kvaliteta za usluge uveravanja koji se sastoji iz definisanja politika i procedura kvaliteta u sledećim oblastima:

  • Odgovornost rukovodstva za kvalitet rada firme,
  • Relevantni etički zahtevi,
  • Prihvatanje i nastavak angažovanja kod klijenta i specifična angažovanja,
  • Kadrovi,
  • Sprovođenje angažovanja,
  • Nadzor/monitoring.

  Sprovodeći usvojene mere iz Pravilnika svi učesnici u postupku pružanja usluga upoznati sa sadržajem Pravilnika i dosledno primenjuju njegove odredbe.

  Kao odgovorno lice izjavljujem da se društvo i zaposleni u društvu u svemu pridržavaju procedura i postupaka u sistema kontrole kvaliteta koji su opisani u Pravilniku. Poslednja interna kontrola u Društvu obavljena 23.09.2022. godine.

  Izjavljujemo da je uspostavljen sistem internih kontrola u društvu "Revizija Plus Pro" d.o.o. i da potpuno funkcioniše u skladu sa MSR, Etičkim kodeksom i Metodologijom vršenja poslova eksterne revizije.

  PPoslednja provera kvaliteta rada Društva od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije obavljena je 30.08.2021. godine.

  Poslednja provera kvaliteta rada Društva u vezi sprovodjenja Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije obavljena je 21.07.2022. godine.

 7. Izjava o procedurama nezavisnosti rada

  Društvo u pisanoj formi svake godine obezbeđuje potvrdu o nezavisnosti kojom potvrđuje svoju nezavisnost, nezavisnost licenciranih i ovlašćenih revizora, kao i i drugih lica koja su zaposlena u Društvu kojima su povereni pojedini poslovi u postupku revizije, od obveznika revizije. U skladu sa tim Društvo uspostavlja politike i procedure koje će joj omogućiti uveravanje u razumnoj meri da su Društvo i njeni zaposleni nezavisni u okolnostima koje predviđa Kodeks etike za profesionalne računovođe. Striktno pridržavanje ovih politika i procedura omogućava Društvu da identifikuje i proceni okolnosti i odnose koji mogu ugroziti nezavisnost i da preduzme odgovarajuće mere kako bi se pretnje otklonile ili svele na prihvatljiv nivo.

  Sva lica na koja se odnose zahtevi za nezavisnošću (partneri angažovanja, licencirani i ovlašćeni revizori i druga lica angažovana na poslovima revizije) dužna su da u slučaju postojanja okolnosti ili odnosa koji uzrokuju moguće pretnje nezavisnosti, u najkraćem roku o tome obaveste direktora Društva, kako bi se preduzele odgovarajuće aktivnosti.

  Okolnosti i odnosi koji mogu ugroziti nezavisnost utvrđeni su:

  • Međunarodnim standardima revizije (MSR) i
  • Kodeksom etike za profesionalne računovođe.

  Sva zaposlena lica u Društvu su obaveštena o mestu arhiviranja navedenih propisa i dokumenata i proceduri za korišćenje istih.

  Obaveštenje o postojanju okolnosti ili odnosa koji mogu ugroziti nezavisnost vrši se pismenim putem. Zaposleni je u obavezi da obaveštenje o postojanju potencijalnih pretnji po nezavisnost prosledi direktoru Društva u što kraćem vremenu nakon otkrivanja istih.

  Svaka identifikovana pretnja će biti sagledana od direktora Društva ili lica kojeg direktor imenuje. U slučaju potrebe, mogu se tražiti detaljnije informacije koje su neophodne za utvrđivanje daljih procedura.

  Društvo ažurira sve podatke u vezi sa nezavisnošću i preduzima odgovarajuće aktivnosti u vezi sa otkrivenim pretnjama nezavisnosti. Sve odluke, kao i pravac delovanja, biće dokumentovani u potpunosti.

  Društvo pribavlja, na godišnjem nivou, potvrdu o usaglašenosti sa politikama i procedurama u vezi nezavisnosti, u pisanom obliku, od svih zaposlenih od kojih se u skladu sa relevantnim etičkim zahtevima, zahteva da budu nezavisni.

  Direktor potpisuju u ime firme izjavu o nezavisnosti, Partner angažovanja i lica angažovana na konkretnoj reviziji potpisuju izjave o nezavisnosti za svakog klijenta pojedinačno.

 8. Izjava o politici u vezi sa kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem revizora.

  Ovim izjavljujem da privredno društvo "Revizija Plus Pro" doo, Beograd utvrđuje i sprovodi program profesionalnog usavršavanja zaposlenih na poslovima eksterne revizije, a naročito Ovlašćenih licenciranih revizora.

  U cilju sticanja i održavanja potrebnih znanja, veština i sposobnosti u obavljanju poslova revizije finansijskih izveštaja, društvo je uspostavilo politiku i plan kontinuiranog profesionalnog usavršavanja. Ona se ostvaruje preko održavanja internih sastanaka radi razmene i prenošenja iskustva usmerenog u svrhu zadovoljavanja standarda kvalteta, predavanja i drugih vidova edukacije, radi osposobljavanja zaposlenih u složenosti, kvalitetu i u skladu sa etičkim kodeksima obavljanja poslova revizije.

  U Društvu su utvrđeni načini komuniciranja i odgovornosti za komuniciranje, odnosno informisanje zaposlenih o aktuelnim dešavanjima, eventualnim promenama kao i saopštavanja od rukovodilaca u vezi posla, odnosno zahteva za kvalitet kao i zahteva svih zaiteresovanih strana u procesu pružanja usluga.

  Uobičajeni načini komuniciranja u Društvu su kroz:

  • radne sastanke,
  • interne dopise i saopštenja zaposlenima,
  • debate i rasprave o određenim problemima,
  • predloge i sugestije zaposlenih za rešavanje problema.

  Zaposleni su dužni da se svakodnevno informišu o sadržaju, e-mail pošte i drugih vidova interne komunikacije. Rukovodstvo aktivno podstiče dobijanje povratnih informacija od osoblja.

  Program kontinuiranog profesionalnog usavršavanja se sprovodi na sledeći način:

  • Komora Ovlašćenih revizora organizuje kontinuiranu profesionalnu edukaciju koju obavezno pohađaju svi Ovlašćeni revizori društva.
  • Tokom decembra meseca u godini se dorađuje Metodologija revizije i kompletno razrađuje sa svim zaposlenim na poslovima revizije.
  • Zaposleni posećuju seminare koji se organizuju u zemlji na temu Računovodstva i Revizije
  • Kontinuirano se prati i primenjuje zakonska regulativa, savremena informatička tehnika i alati, stručna literatura iz oblasti računovodstva i revizije.

 9. Informacija o parametrima za utvrđivanje zarada ključnih revizorskih partnera

  Društvo za računovodstvo i reviziju „Revizija Plus Pro“ d.o.o. Beograd ima Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta. Pravilnikom su utvrđeni kriterijumi za svako radno mesto sa svim parametrima koji se vrednuju određenim brojem bodova iz čega proizilazi zarada i naknade zarada, nagrade, stimulacije i druga primanja.

  Parametri su:

  • stručnost, iskustvo
  • broj planiranih i utrošenih sati na:
  • prihvatanje angažovanja, planiranje i priprema revizije,
  • razmatranje integriteta klijenta, prikupljanje dostupnih informacijai i informacija o vlasničkoj strukturi,
  • planiranje i pripremanje poslova izvođenja prethodne revizije,
  • prisustvo popisu kod klijenta,
  • analiza, priprema i izvođenje završne revizije,
  • supervizija urađenog posla,
  • angažovanje glavnog partnera u poslu revizije,
  • ostalo vreme potrebno za pripremu, analizu, proveru, usaglašavanje, potvrđivanje i drugo.

  Parametri se izražavaju u 3 osnovna nivoa kao:

  1. Zarada ključnih revizorskih partnera,
  2. Zarada supervizora
  3. Zarada tima za izvođenje posla revizije.

  Parametri koji su ključni pri utvrđivanju zarada revizorskih partnera koji su obavljali revizije finansijskih izveštaja kod javnih društava, ne razlikuju se od parametara koji se primenjuju i kod drugih društava.

  Informacija o zaradama ključnih partnera i zaposlenih na poslovima revizije su poslovna tajna u skladu sa Pravilnikom i Ugovorima o radu.

 10. Opis politike društva za reviziju o rotaciji ključnih revizorskih partenera

  U skladu sa članom 50 Zakona o reviziji, društvo vrši rotaciju ključnih revizorskih partnera.

Beograd 28.03.2023. godine

DIREKTOR
Go to top